☰ menu Afspraak maken

Privacybeleid

Deze website is eigendom van:
Pruiken & maatwerk Nathalie
Kwadestraat 22
8800 Rumbeke
Tel. 051 24 86 72
Ondernemingsnummer BE 0740.801.866

Dit privacybeleid is van toepassing bij elke raadpleging van de website www.pruikennathalie.be.
Door het bezoeken van deze website wordt elke bezoeker verondersteld kennis te hebben genomen van het huidige privacybeleid, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. Nathalie Nowé kan de bepalingen van het privacybeleid steeds eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Op deze website staan links naar andere websites. U komt dan automatisch terecht bij het beleid en de toepassing m.b.t. de persoonlijke levenssfeer van de nieuw bezochte site.

Persoonlijke gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking, Nathalie Nowé te Rumbeke, hecht veel belang aan uw privacy en houdt zich daarom aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Er zal enkel persoonlijke informatie verzameld worden wanneer dat noodzakelijk en relevant is in de communicatie naar u toe.

De door u meegedeelde gegevens kunnen gebruikt worden om u te contacteren en u relevante informatie te bezorgen.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:
- het correct afhandelen van uw online afspraken
- het verstrekken van de door uw gevraagde informatie
- marketingdoeleinden (klantenvoordelen, direct mail, opiniepeilingen,…)

Nathalie Nowé verzamelt en verwerkt de door u verstrekte persoonlijke gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving hieromtrent.

Nathalie Nowé bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Nathalie Nowé via Kwadestraat 22, 8800 Rumbeke of via info@kappernathalie.be.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U  kan ook op elk ogenblik vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Nathalie Nowé verwijderd worden. U kan zich hiervoor wenden tot info@kappernathalie.be.

Nathalie Nowé kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk deze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Nathalie Nowé neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonlijke gegevens tegen te gaan.

Het gebruik van "cookies"

Deze website doet beroep op Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.